Recensioni libri

Donna Tartt

Donna Tartt biografia

Recensione

Foto

Libri


Autori
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z

Scrittori presenti: 20382

Menu

Recensioni libri
News
Autori del giorno
Top20
Le vostre Recensioni
Newsletters
Percorsi Narrativi
I nostri feed RSS
I premi Nobel per la letteratura
Albo d'oro Premio Strega
Albo d'oro Premio Campiello

Donna Tartt Özel Seti Kutulu (3 Kitap Set)


Donna Tartt Libri


SAKA KU?U 2014 PULITZER DLL "Birini benim, annemi zledi?im kadar zlemek nas?l mmkn olabiliyordu? Onu yle ok zlyordum ki lmek istiyordum; suyun alt?nda havaya hasret kalmak gibi sert, somut bir zlem." ?lgisiz bir baban?n ve hayat?n? ona adayan bir annenin o?lu olan on ya??ndaki Theodore Decker bir patlaman?n ard?ndan mucize eseri hayatta kal?r. Ancak New York gibi koca bir ?ehirde kimsesiz bir ocuk olarak felaketin ard?ndan hayatta kalmak yeni bir felaketin iine d?mek gibi olur onun iin. Bu yang?n yerini and?ran hayat?n iinde ona annesini hat?rlatan tek bir ?eye tutunur Theo: kk, sar? bir ku?; bir saka. Bydke zenginlerin tablolarla dolu odalar?nda ve al??t??? antikac?n?n tozlu koridorlar?nda hayat?n ok daha farkl? ynlerini ke?feder gen adam. A?k? bulur ama t?ls?m gibi yan?ndan ay?rmad??? Saka Ku?u tablosu kadar k?r?lgan ve rkektir bu a?k. Ve onun kadar yak?n ama bir o kadar da uzak. Saka Ku?u ruhani bir yolculuk gibi. Oradan oraya srklenen bir hayat?n, kayb?n, lmn, tak?nt?n?n, ba??ml?l???n, a?k?n, kaderin ve kadersizli?in roman?. Tablonun iinden bakan o kk ku?, size evreni, iyiyi, kty, gzeli, benli?in ve zaman kavram?n?n derinliklerinde yatan s?rr? sorgulatacak kadar gl ve tne?ine zincirlenmi? olmas?na ra?men alabildi?ine zgr. "Saka Ku?u bir zafer. Donna Tartt ortaya ola?anst bir kurgu eser ?karm??." Stephen King "Keder, kay?p, kimsesizlik, kader ve iyiyle ktnn do?as? zerine kayg?lar?, zengin karakterleri ve toplumsal anlamda geni? tuvaliyle Proust, Dickens, Dostoyevski ve Nabokov ile kar??la?t?r?lmay? hak ediyor. at?s? ve temposu titizlikle olu?turulmu?; bu kitab? okumak Tartt'?n grs ve sesini btnyle zmseme deneyimidir. Gzel ve nemli bir kitap." Elaine Showalter "Modern bir destan ve eski usl bir kutsal yolculuk, maharetli bir maceraperest ve a??rs?klet bir ba?yap?t. Bu kitap Tartt'?n byk lde erkeklerden olu?an Byk Amerikan Roman? kulbne girip John Steinbeck, Harper Lee, Saul Bellow, Philip Roth ve di?erleri ile ?erefine imesini sa?layamayacaksa ?ayet, bu dkkan? kapat?p Byk Evrensel Roman iin ba?ka bir yer aal?m, zira bu tam da yle bir ?ey." The Times "Hassasiyet ve dikkatle yaz?lm?? bu kitap, Tartt'?n sahneler ve betimlemelerle uzun zaman geirmesiyle ve hikayeyi detayl?ca kurmas?yla hem k?s?k ate?te pi?iyor hem de okuyucunun dikkatini ekmeyi aksatm?yor. Saka Ku?u zenli f?ra darbeleriyle gitgide derinle?en glgelerin srkleyici, destans? bir masal? halini al?yor." Tina Jackson, Metro "Daha ilk sayfadan sizi ensenizden yakal?yor ve ka?p gitmenize izin vermiyor. Katman katman psikolojik detay ve hisle dolu." Viv Groskop, Red "ylesine gzel yaz?lm?? bir kitap ki ayn? anda hem neler olaca??n? ?renmek iin son h?zda okumak hem de a??r a??r tad?na varmak isteyeceksiniz." Marie Claire "Uzun zamand?r beklenen, zarif bir a?k?n, an?lar?n ve sanat?n insana dadanan gcnn yks. Unutulmayacak karakteriyle dokunakl? ve yere sa?lam bas?yor. arp?c? ve bekledi?imize de?iyor." Kirkus Reviews "Gerekten daha ilk sayfas?ndan itibaren okuyucu yakal?yor. Karanl?k say?labilecek bir gerilim ile masals? bir a?k hikayesinin bir araya gelmi? hali." Daily Mail "Anlat?n?n grkeminin ba? dndrc detaylarla birle?mi? hali." Guardian KK ARKADA? ?yilik ve ktlk, yin ve yang gibi asl?nda; ktlk olmasayd? masumlar? ay?rt edemezdik, iyilik olmasayd? da ?eytan nedir bilemezdik. Ve i?te insan dedi?in de ya birinden birine meyletmi? ya da iindeki sonsuz dengeyi bulmu? bir varl?k de?il mi zaten? On iki ya??ndaki Harriet, ilalarla ayakta duran annesi ve kendi rya aleminde ya?ayan ablas?yla birlikte kalmaktad?r. Ba?ka bir ?ehre ta??nan babas?yla ili?kisi ise yaln?zca babas?n?n onlara gnderdi?i paradan ibarettir. Seneler nce, Harriet daha kck bir bebekken a?abeyi bir cinayete kurban gitmi? ve katili asla bulunamam??t?r. O gnden sonra da ailesi bir daha hi eskisi gibi olamam??t?r. Bu nedenle buhran dolu bir ailenin iinde hayat?n? srdrmeye al??an Harriet, bir ?eylerin de?i?mesi iin a?abeyi Robin'in katilini bulmaya karar verir. Fakat bir oyun olarak ba?layan bu i?, kk k?z?n kasaban?n karanl?k ve ?eytani yzyle tan??aca?? bir macera halini alacakt?r. "Birazc?k anlay?? ve hak etti?i intikam? arayan kk bir k?z?n yznze tokat gibi inecek yks... Gemi?in bizi asla yaln?z b?rakmad??? karanl?k bir yola do?ru derin bir ke?if." Esquire "Harriet Cleve Dufresnes'a ilk gr?te a??k olmazsan?z kalbinizin yerinde bir ta? ta??yorsunuz demektir... Tartt kurguyu gerekmi? gibi okuman?z? sa?l?yor. Anlat?m? bir ?ark? gibi, muazzam. Fark?na bile varmadan zihninize i?liyor." Financial Times "Eski moda, cafcafl? bir gece elbisesine benziyor bu kitap... Anlat?m? zengin, zenli ve son derece kontroll." O, The Oprah Magazine "Etkileyici bir hikaye... Daha o karanl?k ve k??k?rt?c? ba?lang?c?ndan itibaren bylenip kal?yorsunuz... Tartt hikayeyi ustaca i?liyor. Nefes kesici." Elle "Zaman ve mekan detaylar?, cinayet konusunun zarafetle i?lenmi? olmas? bu roman?n yine bir Donna Tartt ?aheseri oldu?unu kan?tl?yor." New Books Magazine "Bu kitab? bir gnde okudum nk elimden b?rakamad?m... Tartt'?n sanat?l??? kusursuz." The Baltimore Sun "Tartt bu roman?yla da ne kadar ola?anst bir yazar oldu?unu ortaya koyuyor. Etik ve ahlak kurallar?na ve insan do?as?na dair muhte?em gzlemleri, sahip oldu?u yetenekle birle?ince mkemmel bir harman ortaya ?kar?yor. Zevkle okuyaca??n?z bir roman." Publishers Weekly "Kitab? bitirdi?inizde okuduklar?n?zdan bylenmi? bir halde ylece kalacaks?n?z." Irish Independent "Do?u?tan hikaye anlat?c?s? olan bir yazar?n eseri... Mthi? tutkulu." The Boston Globe "Tartt, gneyli olsun ya da olmas?n, kendi jenerasyonundaki tm gerekilerden ok daha gl, daha zengin ve daha derinlikli bir yazar." Chicago Tribune G?ZL? TAR?H Ah?ab? ieriden kemiren bir tahtakurusu gibiydi saklad?klar? s?r. D??ar?dan grnen heybetli, parlak ve gl bir bedendi, ieride ise un ufak olmu?tu ruhlar?. Richard Papen byk hayallerle geldi?i niversitede Antik Yunanca profesrnn ve onun zenle seilmi? ?rencilerinin cazibesine kap?l?p bir ?ekilde aralar?na girmeyi ba?ar?r. Fakat ilerine girdike bu cazibenin alt?nda karanl?k bir ?eylerin yatt???n? fark eder. Antik Yunan felsefesinden, kltrnden ve mitolojisinden etkilenen genlerin ba??na, gerekle?tirdikleri bir ayin s?ras?nda korkun bir olay gelir. Etik ve ahlak s?n?rlar?n?n a??ld???, masum ile sulunun birbirine kar??t??? ve hatta i?lerin cinayete kadar varabilece?i bir karma?an?n iinde bulurlar kendilerini. Gerek dnyaya dndklerindeyse art?k saklamak zorunda olduklar? byk bir s?r ve omuzlar?nda hayatlar? boyunca ta??yacaklar? bir yk vard?r. "Dostoyevski'nin Su ve Ceza's?n?n kurgusunu al?n, Euripides'in Bakkhalar'?n?n hikayesiyle birle?tirin ve arka plana da Bret Easton Ellis'in ekim Kurallar?'n? ekleyin. ok gl bir yap?t." The New York Times "Donna Tartt genli?in seks, uyu?turucu ve rock and roll gibi bilindik yanlar?n? de?il, bir Yunan trajedisindeki gibi karanl?k ve gerilim dolu yan?n? alm??. Tansiyon hi d?myor." Newsday "Bu kitap pek ok ?eyi ayn? anda vadediyor okura: psikolojik gerilim, popler kltre ve niversite genli?ine bir ele?tiri, ya?amlara felsefi bak?? a?s?." Library Journal "Ak?llardan ?kmayacak etkileyici bir roman. Edebiyat?n nemli isimlerine yap?lan gndermelerle dolu, yirminci yzy?ldan ok on dokuzuncu yzy?l?n o asil havas?n? ta??yor." The Times "Harika bir gerilim. Sineklerin Tanr?s? ile ekim Kurallar?'n?n birle?imi gibi. Bir Yunan trajedisi kadar gl." New York Newsday "Bu roman?n en harika yan?, yazar?n bu karma??k kurguyu bizlere tm yetene?ini kullanarak aktarm?? olmas?. ?nsan? huzursuz eden bir hikayeyi bile sonraki sayfay? merak ederek okutturuyor." Cosmopolitan "Donna Tartt gerilimli ama basit bir kurguyu do?ru atmosfer ve felsefeden detaylarla ssleyerek benzersiz bir i? haline getirmi?. Harika bir yazar." The Washington Post Book World "Donna Tartt dneminin Edgar Allan Poe'su olmaya aday. Gizli Tarih, steroit alm?? bir kalp gibi gmbr gmbr at?yor." Glam "Zekice kurgulanm?? ve insan? duygudan duyguya ko?turacak bir roman." Time "Tartt, a?da?? olan yazarlara hi benzemiyor. Kulland??? gzel dil, etrefilli kurgu, byleyici karakterler ve entelektel enerji bu kitab? di?erlerinin ok ok nne ta??yor." The Boston Globe "Ba?ar?l? bir psikolojik gerilim. Kesinlikle tyler rpertici. Tartt lirik dilin adeta efendisi gibi." The Village Voice "Ba??ndan sonuna kadar gerilimin dozu d?meyen, harika kurgulanm?? bir kitap." Vogue "Arkada?l?k, kibir ve cinayetin kurnazca bir arada rld? uzun bir masal. Tartt'n?n yazarl??? hepimizi a?z? a?k b?rak?yor. ?lahi olana ula?abilecek gcmzn oldu?una ve her gnah?n affedilebilir oldu?una inand???m?z o okul y?llar?na bir yolculuk gibi." The Philadelphia Inquirer "Byleyici, insan? ?a?k?na eviriyor. Bilgelik ve yetenekle dolu bir yazar." Vanity Fair "E?lenceli, zc, korkun ve bitene kadar da elinizden b?rakmay? istemeyece?iniz bir roman. Byk ba?ar?!" John Grisham "Gizli Tarih, pastoral bir cazibeyle ba?l?yor ve tam da olmas? gereken yerde bitiyor. Daha az yetenekli bir yazar asla byle son haz?rlayamazd?. Donna Tartt ok etkileyici ve ?a??rt?c? bir roman yazm??." Jay McInerney "Mthi? bir ba?ar?. Gizli Tarih, insan?n kalp at??lar?n? h?zland?ran zeka ve keyif dolu bir gerilim." The Virginian Pilot & Ledger-Star "John Knowles'un zel Bir Bar??'?ndan bu yana ?km?? en gzel niversiteli genlik hikayesi. Harika." Houston Chronicle "Donna Tartt ok yetenekli bir yazar. Cmlelerindeki ahenk, bu kadar uzun olmas?na ra?men sonuna kadar merak duygusunu krkleyen gizemiyle beraberinde ?kan btn kitaplar? geride b?rak?yor. ??e cinayet de girince tam bir Yunan trajedisini and?r?yor." The Miami Herald "Okurken nefesim kesildi, kusursuz." Ruth Rendell "Donna Tartt yle iyi bir yazar ki Yunan efsanelerinden dem vurup a?da? toplumun incelemelerini etkileyici bir slupla okura sezdirmeden kurguya yediriyor. ok zekice." Sunday Times "Gizemli bir cinayet, kafas? kar???k genli?in romantik hayalleri ve eski ve modern geleneklere bir bak??. Tartt roman?nda harika bir tempo tutturmay? ba?arm??." Independent "Tartt, kendimizi karakterlerin yerine koyma gdmz ve beklentilerimizi yle iyi ynlendirmeyi ba?ar?yor ki. Harika bir roman." Spectator "Tartt bize ?iddetin en gizli sakl? yerde bile ortaya ?kabilece?ini gstermeye cesaret ediyor. ok etkileyici." The Times Literary Supplement "Byleyici ve sapk?n." Elaine Showalter "Muhte?em. Genli?in kibri, gerilim, kamps al??kanl?klar? ve Yunan gndermeleri. Okumaya doyamayacaks?n?z." Evening Standard "Mkemmel bir ba?ar?. Harika temposuyla gl bir kitap. Kusursuz bir ?ekilde yazar?n kontrol alt?nda geli?en d?ndrc ve etkileyici bir roman." The New York Times
 
Editore:
: pagine
Data di pubblicazione:--
Lingua:
Prezzo di copertina: EUR
Risparmio:
Ordina  Ordina il libro su Amazon
 
 
Scrivi una recensione a Scrivi una recensione a
 
Torna all'elenco dei libri
 

Donna Tartt I Libri Biografia Recensione Le foto

Ti piace la scrittura creativa, la poesia e parlare di letteratura? Perche' non vieni sul forum di zam per incontrare nuovi amici con la tua passione!

 Ora puoi inserire le news di zam.it sul tuo sito.
Pubblica le news

ULTIME NEWS
Quando le montagne cantano
[26-08-2021]
C'era una volta il re fiamma
[24-08-2021]
La ragazza del treno
[17-08-2021]
Gianluca Gotto, nomade digitale
[14-08-2021]
L'ora pi fredda
[13-08-2021]
Nomadland
[12-08-2021]
Mio fratello rincorre i dinosauri
[11-08-2021]
Old
[11-08-2021]
Leggi le altre News