Recensioni libri

Louis Massignon

Louis Massignon biografia

Recensione

Foto

Libri


Autori
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z

Scrittori presenti: 20393

Menu

Recensioni libri
News
Autori del giorno
Top20
Le vostre Recensioni
Newsletters
Percorsi Narrativi
I nostri feed RSS
I premi Nobel per la letteratura
Albo d'oro Premio Strega
Albo d'oro Premio Campiello

Doğuş Devrinde İslam Tasavvufu


Louis Massignon Libri


Do?u? Devrinde ?slam Tasavvufu adl? bu eser, ilmi mesaisinin byk bir k?sm?n? tasavvuf ara?t?rmalar?na hasretmi? olan me?hur ?arkiyat? ve ilim adam? L. Massignon'un, Essai sur les Origines du Lexique Technique de la Mystique Musulmane adl? muhte?em eserinin ?slam tasavvufuyla alakal? k?sm?n?n, son devrin yeti?tirdi?i en nemli ilim adam? ve tasavvuf ara?t?rmac?lar?m?zdan biri olan merhum M. Ali Ayni taraf?ndan Osmanl?caya yap?lan tercmesinin sadele?tirilerek gnmz Trke'sine aktar?lm?? halidir. Frans?zca asl?yla da kar??la?t?r?larak, tercmesi yap?lmam?? olan baz? k?s?mlar?n ilave edilmesi, birtak?m tashihlerin yap?lmas?, ?ah?s ve esem isimleriyle kaynaklar?n tahkik edilmesi suretiyle, titiz bir al??man?n rn olarak gnmz Trk okuyucusunun istifadesine sunulan bu nemli eser, ilk dnem sufi ak?mlar?, ?ahsiyetleri, onlar?n eserleri, me?rebleri, etkileri vb. konularda, ba?ka hibir yerde bulunmayacak nemli bilgiler iermektedir. Bu sebeple elinizdeki eser, tasavvuf ak?m?n?n, henz btn detaylar?yla yeterince ayd?nl??a kavu?turulmam?? olan ilk dnemleri hakk?nda en temel kaynaklardan biri olarak kabul edilmekte ve bu haliyle nemli bir bo?lu?u doldurmaktad?r. TRK?YE CUMHUR?YET? TARH? Trkiye Cumhuriyeti nas?l in?a edildi? Gnmzde bu sorunun cevab? birok farkl? bak?? as?s? ile farkl? yorumlarla ele al?nmakta ve de?erlendirilmektedir. Kamuoyunu me?gul eden tart??malara do?ru bir yakla??mla cevap vermek ne kadar mmkndr? Bu kitapta, Mondros Mtakeresi'nin nas?l imzaland???ndan, i?gal gnlerinde ?stanbul'daki hayata, TBMM'nin nas?l a?ld???ndan, Sakarya Meydan Muharebesi'ne, Sevr Anla?mas?'ndan Lozan'a, Saltanat?n neden kald?r?ld???ndan Trkiye'deki anayasal srecin nas?l ba?lad???na, misyoner okullar?n durumundan Trk Ocaklar?n?n neden kapat?ld???na, Gne? Dil Teorisi'nden kad?n haklar?na, Trkiye Cumhuriyeti'nin ilk yolsuzluk davas?ndan erkez Ethem'e, ?stiklal Mahkemelerinden Dersim isyan?na ve Atatrk'n Nutuk'undan lmne kadar Trkiye Cumhuriyeti'ne dair birok tart??mal? soruya do?ru cevaplar? vermek kayg?s? ile kaleme al?nm??t?r. Yazar, akademik bir kalemle ve popler bir slupla zihinlerdeki Yak?n dneme ait sorular?m?za k?sa ve z cevaplar vermektedir.
 
Editore:
: pagine
Data di pubblicazione:--
Lingua:
Prezzo di copertina: EUR
Risparmio:
Ordina  Ordina il libro su Amazon
 
 
Scrivi una recensione a Scrivi una recensione a
 
Torna all'elenco dei libri
 

Louis Massignon I Libri Biografia Recensione Le foto

Ti piace la scrittura creativa, la poesia e parlare di letteratura? Perche' non vieni sul forum di zam per incontrare nuovi amici con la tua passione!

 Ora puoi inserire le news di zam.it sul tuo sito.
Pubblica le news

ULTIME NEWS
Quando le montagne cantano
[26-08-2021]
C'era una volta il re fiamma
[24-08-2021]
La ragazza del treno
[17-08-2021]
Gianluca Gotto, nomade digitale
[14-08-2021]
L'ora pi fredda
[13-08-2021]
Nomadland
[12-08-2021]
Mio fratello rincorre i dinosauri
[11-08-2021]
Old
[11-08-2021]
Leggi le altre News